Lv
En

Mūžizglītības projekts sadarbībā ar Eiropas Savienību

  Mazkvalificēti un mazāk izglītoti pieaugušie cilvēki mūžizglītībā piedalās mazāk nekā citas cilvēku grupas. Šī ir aktuāla problēma lielākajai daļai Eiropas valstu. Daudzas ES valstis ir sākušas izstrādāt plānus un dažādas stratēģiskas aktivitātes, lai nodrošinātu to, ka zemu kvalificēti pieaugušie cilvēki atgrieztos izglītības iestādēs un iegūtu augstāko izglītību. Mūžizglītības aktualitātes palielināšanās maina obligātās izglītības iestāžu, universitāšu, kā arī citu mācību organizāciju lomu. Šī projekta galvenais mērķis ir iedrošināt skolotājus palielināt mācību procesa efektivitāti, pielietojot dažādās mācību metodes, koncentrējoties arī uz pieaugušo cilvēku auditoriju. Lai projekta mērķis tiktu sasniegts, mēs, četri sadarbības partneri no dažādām valstīm, atbalstīsim viņus ar dažādām praksē pielietojamām metodoloģijām un instrumentiem izmēģinājumu meistarklasēs, palielinot un attīstīt skolotāju pašreizējās kompetences. Šajā projektā ir plānots koncentrēties uz pieaugušo mācīšanas efektivitāti, veidojot spēcīgu, uz savstarpēju sadarbību vērstu mācību kopienu starp dažādām iesaistītajām organizācijām, partneriem. Iesaistītās organizācijas dalīsies ar savām zināšanām un kopīgi meistarklasēs analizēs labākās prakses piemērus, lai sasniegtu projekta mērķus.
 
     Šī projekta ietvaros tiek plānotas kopīgas trīs īsas darbinieku apmācības, kuras norisināsies Igaunijā, Latvijā un Slovākijā, kuras apmeklēs 15 iesaistīto pušu dalībnieki. Pēc apmācībām, tiks organizēti deviņi izmēģinājuma kursi (Igaunijā, Latvijā un Slovākijā), kur aptuveni 100 vietējo skolotāju piedalīsies un sniegs atgriezenisko saiti par kursā izmantoto metodoloģiju un to iespējamo sasaisti un pielietojumu ikdienas darbā. Projekta noslēgumā tiek plānots multiplikatoru pasākums, kurā piedalīsies 50 pasniedzēji no iesaistītajām valstīm, kas dalīsies savā pieredzē projekta ietvaros.
Projektu komanda organizēs piecus kopējus pasākumus un regulāri organizēs tikšanos virtuālajā vidē, izmantojot “Skype”. Projekta uzdevums gan vietējā, gan reģionālajā līmenī ir atbalstīt skolotājus, sniedzot tiem profesionālu mācību programmu, kas gala rezultātā atspoguļotos reālās prasmēs un praksē izmantojamos rīkos. Tas palīdzēs skolotājiem atjaunot savu personīgo skatījumu uz mācību procesa efektivitāti. Projekta rezultātā skolotāji kļūtu motivētāki, atvērtāki un sagatavotāki darbam ar grupām, kurās tiek mācīti arī pieaugušie.
Šis projekts tiek veidots, balstoties uz kopīgi izveidotām pamatnostādnēm, kas nozīmē to, ka projekta tiešais ieguvējs – pasniedzējs – tiks iesaistīts visās projekta aktivitātēs, visās projekta fāzēs. Nacionālā līmenī šāda veida mācību pieeja ir inovatīva un tā varētu tikt uzskatīta par labas prakses piemēru, kas rosinātu pārmaiņas izglītības jomā.
      Projekts apvienos privātā sektora zināšanas un prasmes, kas tiks realizētas, lai panāktu arvien lielāku pieaugušo iesaisti obligātajā izglītībā. Vēlamā projekta ietekme ir radīt apziņu, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, ka skolotāju, pasniedzēju lomai un viņu pielietotajiem instrumentiem, gan metodoloģiski, gan praktiski ir jāmainās. Tā jāmaina atkarībā no arvien mainīgā mācību dalībnieka profila ,jo mācības uzsāk  arvien vairāk pieaugušo cilvēku.

Projekta partneri:
Kasvulava OÜ (Igaunija)- projekta koordinators (www.kasvulava.ee)
Loome OÜ (Igaunija)- partneris (www.developdesign.eu)
Spring Valley SIA (Latvija)- partneris (www.springvalley.lv)
TopCoach s.sr.o (Slovākija)- partneris (www.topcoach.sk)